<nav id="aoooe"><code id="aoooe"></code></nav>
<menu id="aoooe"></menu>
<center id="aoooe"></center>
 • <menu id="aoooe"><strong id="aoooe"></strong></menu>
  <menu id="aoooe"><strong id="aoooe"></strong></menu>
  <nav id="aoooe"><code id="aoooe"></code></nav>
  <menu id="aoooe"><nav id="aoooe"></nav></menu>
  <xmp id="aoooe">
 • Qu?ng ??ng International LOGISTICS CO., chào m?ng! 越南語 英文 中文
  T? v?n ???ng day nóng:

  0757-28805355

  無船承運資格證號:MOC-NV07002
  taiguoshuangqingdaomen
   C?ng c?.
   Liên l?c v?i
   ??a ch?: Qu?n Shunyi, thành ph? Ph?t S?n, t?nh Qu?ng ??ng ???ng Ronggui Feng Yu vào ngày 1
   Qu?n ly Kinh doanh: ?ng H?
   ?i?n tho?i di ??ng: 13674052390
   ???ng day nóng: 0757-28808627
   Qu?n ly kinh doanh: ?ng Xie
   ?i?n tho?i di ??ng: 13549985720
   ???ng day nóng: 0757-28808430
   E-mail: info@sea-well.com

   Là m?t trong nh?ng thành viên sáng l?p c?a các n??c Thái Lan và các n??c ASEAN, mà còn là H?p tác chau á-Thái Bình D??ng kinh t?, H?i ngh? á-?u và các thành viên c?a WTO, vào nh?ng n?m 1990, phát tri?n kinh t? nhanh chóng, ?? tr? thành m?t trong nh?ng "con h? chau á" ?ay là m?t trong nh?ng n??c c?ng nghi?p phát tri?n ?ang n?i lên trên th? gi?i và n?n kinh t? th? tr??ng ?ang n?i lên trên th? gi?i. S?n xu?t, n?ng nghi?p và du l?ch là nh?ng tr? c?t chính c?a n?n kinh t? Thái Lan, Thái Lan ch? xu?t kh?u l??ng th?c ròng c?a chau á, m?t trong n?m nhà xu?t kh?u hàng ??u th? gi?i c?a hàng hóa n?ng nghi?p. S? phát tri?n nhanh chóng c?a ngành c?ng nghi?p ?i?n t? và các ngành c?ng nghi?p s?n xu?t khác, c?u trúc c?ng nghi?p ?? thay ??i ?áng k?, ngành c?ng nghi?p ? t? là m?t ngành c?ng nghi?p tr? c?t, ? t? trung tam s?n xu?t ? ??ng Nam á và th? tr??ng ? t? l?n nh?t c?a ASEAN.

   Thái Lan n?m ? trung tam ??ng D??ng, Mi?n ?i?n v?i ph??ng Tay và ph??ng b?c, giáp bi?n Andaman, phía ??ng B?c là Lào, Campuchia v? phía ??ng Nam, phía nam c?a bán ??o h?p k?t n?i v?i Malaysia. "D?c theo con ???ng" chi?n l??c phát tri?n, bao g?m Thái Lan, v? trí tuy?t v?i ?? cung c?p cho s? phát tri?n kinh t? c?a ??a ly c?a Thái Lan, d?a trên s? phát tri?n nhanh chóng c?a th??ng m?i song ph??ng gi?a Trung Qu?c và Thái Lan trong nh?ng n?m g?n ?ay, nh?m cung c?p cho khách hàng c?a chúng t?i v?i nhi?u ti?n ích h?n, h?u c?n xu?ng bi?n ??c bi?t t?ng g?p ??i Thái Lan ??n Thái Lan c?a d?ch v?.

   1. Tiêu th? t?i thi?u 1 vé ??n 1CBM, 1 kh?i l??ng 450KG kh?i l??ng

   2. Ng??i g?i hàng ph?i cung c?p m?t b?n chi ti?t v? H? S? ?óNG GóP Và H?P ??NG;

   3. Ph??ng pháp tính tr?ng l??ng: tr?ng l??ng th?c t? / 500KG = s? kh?i l?p hoá ??n;

   4. Chi?u dài / chi?u r?ng / chi?u cao h?n 2,5 mét ??n ph??ng ho?c h?n 1,5 t?n phí giao hàng t?i c?ng m?t l?n c?ng 150 ?? la Singapore

   Vi?c ti?p nh?n kho ch? ki?m tra bao bì kh?ng có v?n ??, bao bì kh?ng ch?u trách nhi?m, n?u t?n th?t hàng hoá, hàng hoá s? m?t ba l?n ti?n c??c cho b?i th??ng.

   6. Yêu c?u ?óng gói mong manh ph?i ?óng h?p g? / g?, và cung c?p b?o ??m mong manh, ?? tr? các s?n ph?m c?a chúng t?i, bao bì ph?i có m?t v?n chuy?n nh?n hi?u

   7. phan ph?i duy nh?t ? t?ng d??i, kh?ng lên l?u, ch?ng h?n nh? tài x? giao hàng c?n g?i sàn kho ng??i nh?n hàng ho?c chuy?n th?ng qua th??ng l??ng v?i ng??i lái xe.

   8. h?i Nh? m?t k?t qu? c?a các khách m?i báo cáo ??y ?? giá tr? c?a hàng hóa ???c gi?u ki?m tra qu?y, trách nhi?m và chi phí phát sinh s? do ng??i g?i hàng.

   9. N?u hàng hoá bên trong hàng hoá nh?y c?m và hàng t?ng h?p tr?n l?n v?i nhau, thì toàn b? vé khi hàng hoá nh?y c?m


   Qu?ng ??ng Haicheng Logistics qu?c t? C?ng ty TNHH


   ???ng day nóng D?ch v? Qu?c gia: 0757-28805355

   Trang web: www.komediforum.com

   Email: soldier@sea-well.com QQ: 675210579

   Khi?u n?i Tel: 0757-28096600 Fax: 0757-28807355

   ??a ch?: S? 1 ???ng Fengfeng, Th? tr?n Ronggui, huy?n Thu?n ??c, 

            thành ph? Ph?t S?n, t?nh Qu?ng ??ng

                                                                                                

   在線客服

   業務咨詢小謝

   業務建議小歐

   0757-28805355

   好属妞这里只有精品98,青青伊人久久黄色网久久,午夜dj电影在线影院,在线观看热码亚洲AV每日更新